Skip links

PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja VšĮ „Darželis“ (toliau – Darželis) mokinių bei jų įstatyminių atstovų, taip pat internetinės svetainės https://vilavilaite.lt lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Darželio mokinių įstatyminiai atstovai bei internetinės svetainės lankytojai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Darželio mokinys ir / ar jo įstatyminis atstovas, internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Darželis.

 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Darželyje; susipažinti su Darželyje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai.

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

 

Duomenų valdytojas – VšĮ „Darželis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas juridinis asmuo, juridinio asmens kodas: 302532859, buveinės adresas: Lapu g. 17, 46321 Kaunas.

 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

 

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Darželis, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
  • Asmens duomenis Darželis tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Darželis asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
  • Darželis atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Darželis, tvarkydamas asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Darželis yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 1. Darželis Jūsų asmens duomenis tvarko:
  • Darželio sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, mokinių registracijos į Darželį vykdymo tikslu, taip pat siekiant palengvinti mokinių registraciją į Darželį bei asmenų komunikaciją su Darželiu.

 

 1. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Darželis renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
  • Asmens duomenis: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, tėvų vardas ir pavardė, vaikų skaičius šeimoje, vaiko brolių bei seserų vardas ir gimimo data, informacija apie vaiko lankomus neformaliojo ugdymo užsiėmimus, atvaizdas (Jums juos pateikus);
  • Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresas, telefono numeris (Jums juos pateikus);
  • Kitus Jūsų Darželiui pateiktus asmens duomenis.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

 1. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai, tarp Jūsų ir Darželio sudaryta ugdymo paslaugų teikimo sutartis arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru (pavyzdžiui, pildant vaiko registracijos į Darželį formą ir pan.).
 2. Darželis Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su juo Jūs susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą Darželio internetinėje svetainėje, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją Darželio internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais Darželis Jūsų duomenis tvarko siekdamas administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindamas ir saugodamas savo teisėtus interesus.
 3. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip teisės aktuose nustatytais terminais.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
  • Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Darželį su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Darželyje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti papirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Darželį su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam iš Reglamente nurodytų pagrindų;
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Darželį su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš Reglamente nurodytų pagrindų;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų neprivalomų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Darželis Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Darželis, gavęs prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
  • Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Darželiui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Darželis privalo nesudaryti tam kliūčių.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

 1. Darželis saugodamas asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Su Darželio renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti Darželio bei buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, tačiau tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti. Šie asmenys yra saistomi konfidencialumo susitarimo.
 3. Darželis užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims, teikiančioms Darželiui paslaugas, užtikrinančias Darželio naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.
 2. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms bei kitiems duomenų gavėjams teisės aktuose numatyta tvarka.
 3. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: https://vilavilaite.lt.

 

VIII SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Darželio renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu kaunodarzelis@gmail.com.